Vyřešit problém se špatným spánkem


Spíte dobÅ™e? Tak jste Å¡Å¥astný ÄlovÄ›k. Ale mnozí lidé mají spánek silnÄ› naruÅ¡ený. AÅ¥ je to způsobem života, který je nejenom uspÄ›chaný, ale dost nároÄný na psychiku. Mnozí mají starosti nejenom se zdravím v rodinÄ›, případnÄ› se zamÄ›stnáním, nebo například s domácí online výukou dÄ›tí. TÄ›ch důvodů je velmi mnoho.

NÄ›kdy k tomu, abyste se dobÅ™e vyspali, staÄí pÅ™ed spaním dodržovat nÄ›kolik zásad, které by mÄ›ly být samozÅ™ejmostí. Už proto, že u každého z nás fungují biologické hodiny, které vnímají střídání dne a noci. To by se nemÄ›lo podceňovat.

klidné spaní

  • Sprchování nebo koupání ve vanÄ› pÅ™ed spaním by nemÄ›lo být dlouhé a voda by nemÄ›la být horká.
  • IdeálnÄ› usínat by se mÄ›lo v místnosti co nejménÄ› osvÄ›tlené a bez televizoru, poÄítaÄů nebo jiných obrazovek, protože vyzaÅ™ují modré svÄ›tlo, které Å¡kodí.
  • Váš spánek může naruÅ¡it nejenom veÄerní pití alkoholu, ale i Äastá práce ve veÄerních hodinách. Pro každého z nás pro regeneraci tÄ›la a mysli, je důležitý hluboký spánek, ten řídí náš mozek. Hluboký spánek pÅ™itom nemusí trvat mnoho hodin.

Pokud nÄ›kdo skuteÄnÄ› trpí dlouhodobým deficitem spánku, tak má pravdÄ›podobnÄ› malé množství melatoninu – hormonu spánku, který vzniká v podvÄ›sku mozkovém. Odtud se dostává do krve a tÄ›lo od nÄ›j dostává informaci o tom, že je Äas spánku. Ale tento hormon vám nezajistí spokojený a klidný spánek, zvlášť pokud máte nÄ›jaké starosti nebo jste tÅ™eba ve stresu.

Ke klidnému hlubokému spánku vám pomůžou ale jiné důležité látky. Je to pÅ™edevším esenciální aminokyselina – L-tryptofan úÄinky, která se nachází v nÄ›kterých potravinách (bílkoviny), ale ÄlovÄ›k je musí pÅ™ijímat pravidelnÄ› a v dostateÄném množství. Což se nemusí dít.

LidovÄ› Å™eÄeno – esenciální aminokyselina L-tryptofan je velmi důležitá pro vÅ¡echny naÅ¡e buňky. Vytváří Å™adu různých enzymů, vitamín B3 a pÅ™edevším hormon Serotonin. Je to hormon klidu, pocitu Å¡tÄ›stí, který je pro klidný spánek nepostradatelný.

Tryptofan

Lidé, kteří mají dlouhodobý deficit klidného a spokojeného spánku, tak na našich webových stránkách si mohou zakoupit esenciální aminokyselinu L-tryptofan v tabletách za příznivou cenu.

PÅ™ed zakoupením L-tryptofanu se poraÄte se svým lékaÅ™em a pÅ™i jeho užívání dodržujte pÅ™edepsané dávkování.